Kufríky a krabice FLAMBEAU - často kladené otázky

V znalostnej báze nižšie nájdete najčastejšie otázky a odpovede, ktoré vám pomôžu s výberom.

Ako výrobky Zerust zabraňujú korózii?

Časť výparov inhibítora korózie v produktoch Zerust je vyrobená z patentovaných chemických zmesí, ktoré sú neviditeľné, bez zápachu, netoxické, nereaktívne, nehorľavé a nealergické. Tieto chemické formulácie uvoľňujú antikorózne výpary, ktoré sa rozptýlia po celom uzavretom prostredí. Obsahujú buď formulácie Zerust VCI, alebo sú vyrobené z materiálov Zerust VCI a usadzujú sa na exponovaných kovových povrchoch, pričom vzniká mikroskopická antikorózna vrstva.

Táto ochranná vrstva zostane na povrchu kovu, pokiaľ v priestore krabice nedochádza zároveň k výraznej a nepretržitej výmene vzduchu. V ideálnom prípade by mala existovať menej ako jedna výmena vzduchu denne (napríklad pri krátkom a občasnom otvorení krabice alebo kufríka). Ako náhle je kovová časť odstránená z uzavretého prostredia, vrstva inhibujúca koróziu už nie je udržiavaná na svojom mieste v rovnováhe so zdrojom Zerustu a rozptýli sa z kovových povrchov (zvyčajne do asi jednej hodiny). Kovová časť je tak čistá, suchá a bez korózie.

Vlastnosti našich prípravkov inhibujúcich koróziu rozptyľujúcich výpary ponúkajú dôležitú výhodu oproti bežným povlakom inhibítora. Najväčšia výhoda spočíva v tom, že stopy týchto molekúl plynu prenikajú do neprístupných škár, medzier, štrbín a dosahujú povrchy ťažko tvarovateľných výrobkov komplexného tvaru. Adsorbujú sa na povrch kovu a vytvárajú ochrannú vrstvu potlačujúcu koróziu, ktorá je hrubá iba niekoľko molekúl.

Produkty Zerust ICT ponúkajú antikoróznu ochranu bez toho, aby museli byť v priamom kontakte s chránenými časťami alebo na ne natierané. Kovové časti musia byť iba uzavreté v produkte alebo s produktom Zerust (s minimálnym prietokom vzduchu) pre zaistenie ochrany. V prípade Zerustu už nie je potrebné nanášať mastné oleje, tuky a iné zmesi na ochranu proti korózii.

Čo je korózia?

Korózia je chemická, alebo elektrochemická reakcia medzi materiálom, zvyčajne kovom, a jeho prostredím, ktorá spôsobuje zhoršenie stavu materiálu a jeho vlastností. Korózia je zvyčajne oxidácia kovov za prítomnosti vody, alebo vodnej pary a je známa ako hrdza (železo, oceľ), biela hrdza (pozinkovaná oceľ) a iné pojmy zanedbania korózne, ako sú zakalenie, jamky a odlupovanie.

Existuje veľa rôznych druhov korózie vrátane atmosférickej korózie, korózie vo vodách, korózie v pôdach, korózie v chemickom prostredí, mechanicky podporovanej korózie, vysokoteplotnej korózie, mikrobiologicky ovplyvnenej korózie atď. Z ekonomického hľadiska bezpečnosti a estetiky je atmosférická korózia jeden z najdôležitejších druhov korózie. Atmosférickú koróziu umožňuje vzdušná vlhkosť a stimulujú ju znečisťujúce látky v atmosfére, ako sú kyslé plyny [oxid siričitý (SO2), sírovodík (H2S) a oxid uhličitý (CO2)], oxidy dusíka (NO a NO2), ozón (O3) ) a soli (chloridy a sulfidy).

Čo je to VCI?

VCI v preklade znamená prchavé inhibítory korózie (Volatile Corrosion Inhibitors). Zerust používa technológiu VCI na potlačenie korózie na kovoch. Všetky výrobky Zerust fungujú podobne v tom, že uvoľňujú veľmi nízke koncentrácie (zvyčajne v častiach na desaťtisícinu) neviditeľných výparov inhibujúcich koróziu do okolitého vzduchu. Molekuly výparov následne kondenzujú na exponovaných kovových povrchoch a vytvárajú ochranný povlak proti molekulárnej korózii, ktorý dokáže chrániť pred hrdzou a inými formami korózie až päť rokov, alebo v niektorých prípadoch aj dlhšie.

Ako sa predchádza korózii?

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako zabrániť korózii, napríklad: úpravy atmosféry odvlhčovaním, čistenia dusíkom, presun z vlhkého prostredia, alebo vytváranie bariéry na povrchu kovu, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti. Táto bariéra môže byť vytvorená tekutým povlakom, ako je olej, alebo prostredníctvom produktov Zerust, ktoré obsahujú VCI alebo takzvané prchavé inhibítory korózie. Prchavé inhibítory korózie pôsobia tak, že rozptyľujú molekuly potlačujúce koróziu zo zdroja (napr. impregnované výrobky Flambeau Zerust) na kovové povrchy. Tieto molekuly sa usadzujú na kovových povrchoch a vytvárajú ochrannú antikoróznu vrstvu, ktorá blokuje elektrochemické reakcie spôsobujúce tvorbu korózie.

Ako dlho zostáva účinná ochrana proti korózii Zerust?

Zerust poskytuje účinnú ochranu proti korózii pre čisté kovy po dobu až piatich rokov pri správnom použití a pri bežnom používaní až do troch rokov od prijatia. Produkty Zerust by sa mali skladovať v originálnych obaloch mimo priameho slnečného žiarenia v podmienkach do 30°C stupňov a s relatívnou vlhkosťou 50%, kým nie sú pripravené na použitie.

Koľko Zerustu sa musí použiť na zabezpečenie úplnej ochrany?

Výrobky Flambeau s vopred injektovanými komponentmi Zerustu (napr. rozdeľovače v krabicách Tuff Tain) sa vyrábajú tak, aby obsahovali dostatočné množstvo Zerustu potrebné na objem uzavretého priestoru. Pre väčšie uzavreté priestory je možne použiť Zerustove rozdeľovače, ktoré obsahujú vyššiu koncentráciu VCI.

Musí sa brať do úvahy efektívna plocha alebo orientácia?

Takmer všetky výrobky Zerust sú aktívne na oboch stranách, to znamená, že každá strana môže byť orientovaná smerom ku kovovému povrchu. To zvyšuje účinnosť ochrany. Nie je potrebné venovať pozornosť možnej efektívnej vzdialenosti.

Čo sa stane po odstránení Zerustu?

Po odstránení obalu Zerustu sa látky VCI prítomné na kovovom povrchu rozptýlia v priebehu jednej až dvoch hodín.

Ako ovplyvňuje vlhkosť v uzavretom priestore výkon výrobkov Zerust?

Zerust naďalej poskytuje ochranu za prítomnosti ľahkej vlhkosti, napr. v prostredí s vysokou vlhkosťou. Problémy s koróziou vznikajú, keď súčasti, ktoré sa snažíte chrániť, zostávajú v neustálom kontakte alebo sú ponorené v stojatej vode alebo keď sa vlhkosť môže bez prekážok dostať do obalu. Okrem toho Zerust nebude plne využívať svoj potenciál, ak je v uzavretom priestore okolo zariadenia, ktoré sa snažíte chrániť, značný otvor, pretože je umožnené únik molekúl inhibujúcich koróziu, čím sa rozbije vytvorená ochranná molekulárna vrstva inhibujúca koróziu na povrchu kovu. Je potrebné zabrániť neobmedzenému prúdeniu vzduchu do krabice.

Čo možno očakávať, keď sa Zerust nanáša na už skorodované časti?

Ak sú časti v už skorodovanom stave vložené do výrobkov Zerust, proces korózie sa spomalí. Zerust však nemôže odstrániť už vzniknutú koróziu.

Čo možno očakávať, keď sa do výrobkov Zerust vložia mokré časti?

Keď sa do krabíc Zerust vložia mokré produkty, tak sa dá očakávať, že dôjde k určitej miere korózie, hoci Zerust proces korózie výrazne spomalí. Množstvo korózie bude závisieť od: času, ktorý je potrebný na to, aby aktívne molekuly inhibujúce koróziu zaplnili uzavretý priestor; množstva vlhkosti na produktoch; pH a kontaminácie vody.

Ako dlho možno očakávať, že produkty po kontakte so Zerust zostanú bez korózie?

Testy uskutočňované pomocou elektrónovej spektroskopie pre chemickú analýzu (ESCA) ukazujú, že 2 až 4 hodiny po odstránení oceľového panelu z produktu Zerust boli z povrchu preč všetky stopy molekulárnej vrstvy inhibujúcej koróziu.

Časový úsek, počas ktorého je možné očakávať výskyt korózie na produktoch, závisí od čistoty produktov a okolitého prostredia (relatívna vlhkosť, prítomnosť škodlivín alebo dreva, teploty atď.).

Ako dlho trvá, kým interiér produktu Zerust dosiahne svoju navrhnutú schopnosť predchádzať korózii?

Čas potrebný na to, aby molekuly aktívneho inhibovania korózie z produktu Zerust vyplnili interiér krabice závisí od objemu a teploty. Ochrana začína, ako náhle sa molekuly inhibujúce koróziu dostanú na kovové povrchy a maximálna ochrana sa dosiahne vtedy, keď je celé vnútorné prostredie nasýtené molekulami inhibujúcimi koróziu.

Má Zerust nejaký vplyv na elektrické alebo elektronické komponenty?

Údaje zo skúšok preukázali, že produkty Zerust nemajú žiaden nepriaznivý vplyv na elektrické, alebo elektronické komponenty. Molekuly inhibujúce koróziu v skutočnosti pomáhajú zlepšovať spoľahlivosť elektrických a elektronických komponentov tým, že zabraňujú tvorbe korózie, ktorá je príliš malá na to, aby bola viditeľná voľným okom. Používanie výrobkov Zerust je absolútne bezpečné aj na to, aby sa predchádzalo tvorbe korózii pri akýchkoľvek nástrojoch, prístrojoch a zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické komponenty.

Existuje s výrobkom Zerust nejaké riziko vdýchnutia alebo kontaktu?

Údaje z testov a preskúmanej zodpovedajúcej vedeckej literatúry potvrdzujú, že s výrobkami Zerust neexistujú žiadne riziká pri vdýchnutí, alebo pri osobnom kontakte. Výrobky Zerust boli preverené a schválené na použitie: výrobcom, vládou a vojenským personálom na príslušnom oddeleniami ochrany zdravia pri práci, vrátane všetkých významných výrobcov automobilov na celom svete.

Aký je najlepší spôsob skladovania produktov Zerust ICT pred použitím?

NTIC odporúča udržiavať produkty Zerust ICT počas skladovania čisté, mimo priameho slnečného žiarenia a bez nadmernej vlhkosti. Produkty jednoducho uschovajte v pôvodných prepravných kartónoch, plastových obaloch alebo kontajneroch. Ak je kartón otvorený, zakryte výrobky fóliou alebo vrecom z polyetylénu, aby ste ich chránili pred prachom a nečistotami. Odporúča sa tiež, aby sa výrobky Zerust ICT skladovali pri miernejších izbových teplotách. Je nutné minimalizovať ich vystavenie príliš vysokým teplotám a vonkajším prvkom, ako je priame slnečné svetlo, dážď alebo sneh. Správne skladovanie produktov Zerust ICT zabezpečí, dosiahnutie alebo prekročenie predpokladanej životnosť.